Privacy Policy of the website adopt.pollenity.com

0
icon icon
icon icon

0

Privacy and data protection policy
regarding the use of the adopt.pollenity.com website

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН

4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

На 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Бии Смарт Текнолоджис АД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Бии Смарт Текнолоджис АД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование: Бии Смарт Текнолоджис АД

ЕИК/БУЛСТАТ: BG205742609

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 982, ап. 3

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Едисон 47

E-mail: info@pollenity.com

3. ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

4. ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

5. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
/ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ/

Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни:

име на фирмата/организацията
лично име, презиме и фамилно име
ЕГН
информация за обратна връзка – телефон и имейл адрес
адрес за доставка на поръчаните стоки и услуги

6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с изпълнение дейността на дружеството – продажба на пчелен мед от български производители.

Основанията за осъществяване на тези дейности са:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент /чрез онлайн платформата на дружеството/
Изпълнение на задълженията на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ За целите на легитимния интерес на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7. ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със:

Доставка на продукти и услуги
Регистрация за нашия безплатен бюлетин
За информиране на промоции и нови продукти
Предоставяне на оферти
Сключване на договор
Счетоводни цели
Статистически цели

8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние няма да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.

Изключение правят само случаите:
1.) При които определена информация се предоставя на куриерски фирми във връзка с изпълнение на направена от Вас поръчка, адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение.

2.) Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

3.) Когато лицето се абонира за получаване на месечен бюлетини, съдържащ блог публикации, новини, полезна информация за стоките и услугите предлагани от нас като администратор, промоционални и рекламни оферти, и други подобни, администраторът събира и обработва адреса на електронната поща, съответно на физическото лице или юридическо лица.

Тези данни се обработват за целите на изпращане на лицето на бюлетини. Основанието за обработване на тези лични данни е предоставеното изрично съгласие на физическото лице. Администраторът използва услугите на MailChimp, независим доставчик на услуги, намиращ се в САЩ, за изпращане на бюлетини и управление на списъка с имейли. Това означава, че предоставените адреси на електронна поща ще бъдат съхранявани на сървърите на MailChimp в САЩ.

За предаването на тези лични данни извън Европейското икономическо пространство следва да бъдат предоставени подходящи гаранции съгласно чл.46 от Регламент (ЕС) 2016/679. MailChimp има собствена Политика за поверителност и физическите лица е препоръчително да се запознаят с нея, за да получат повече информация. Политиката за поверителност на MailChimp е публикувана на следния уеб адрес: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

9. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вашите данни ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с поддръжката на гаранция за закупените от нас продукти или услуги.

В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще бъдат изтрити.

10. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

Информираност;
Достъп до собствените ви данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.

Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.

12. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ предприема организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

13. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез отмятането на чек отметка в чек бокса на страницата в настоящия уеб сайт “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни” се съгласявате предоставените от Вас лични ми данни да се обработват и съхраняват спрямо указаните в документа условия.

Registration

Your personal data will be used to process your order and for other purposes described in our privacy policy

Have an account?

The product has been added